กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 9
(สุพรรณบุรี – นครปฐม)

กิจกรรมค่ายวิชาการที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์วางแผนที่จะดำเนินการ
การนิเทศติดตามประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อเขียนโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยผู้อำนวยการราชันย์ ทิพเนตร
ผู้อำนวยการราชันย์ ทิพเนตร สำรวจอุปกรณ์การเรียน ห้องเรียน จำนวนโต๊ะ เก้าอี้เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2555 และการนิเทศติดตามประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อเขียนโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
กิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
กิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ จักกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิืผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๖  คณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง