โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง)
          กิจกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

โครงการ        พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง)
                         กิจกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผู้รับผิดชอบ     1. นางสาวศิริรัตน์        กระจาดทอง     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
                           2. นายอรรฏพจน์         แสงสนิท         ครู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ
ลักษณะโครงการ                ใหม่                 ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ   7  สิงหาคม 2554
 

  1. หลักการและเหตุผล

               ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการนำร่อง
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบพกพา
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
และเพื่อเรียนรู้การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่ให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
เป็นเครื่องมือในการสร้างโครงงาน/ชิ้นงาน
              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ซึ่งเป็นงบดำเนินงาน ผ่านทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
เพื่อเป็นการสนับสนุนในการจัดโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาตามโครงการดังกล่าว
              ในการนี้โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องเพื่อทดลอง
โครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 และยังทำการสอนในรูปแบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบันตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
              เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ได้บรรลุตามเป้าหมายของ
โครงการ ในปีการศึกษา 2554  จึงเห็นควรจัดประชุมสัมมนานักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเป็นสื่อ
ในการจัดการเรียนรู้ ค้นหา คัดกรอง ข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อนำมาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน เนื้อหาวิชา และพื้นที่ของโรงเรียน

2.   วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2.2 เพื่อเพิ่มทักษะในด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพาของครูผู้สอนในโครงการ
2.3 เพื่อเป็นการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์พกพา

  1. เป้าหมาย

          -  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 35 คน
          -  ครูผู้สอนชั้น ม.2/1 จำนวน 13 คน

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

 

 

 

1.
2.
3.
4.

กิจกรรม การอบรมเพิ่มทักษะในด้านพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแก่นักเรียน และการจัดผลงานเข้าแฟ้ม
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
ขออนุมัติโครงการ
ดำเนินการอบรม
ประเมินผลการอบรม

 

 

 

10 ก.ค. 2554
21 ก.ค. 2554
7 สิงหาคม 2554
สิงหาคม 2554

 

 

 

 

25,000

 

1. อ.ศิริรัตน์
2. อ.อรรฏพจน์

5. งบประมาณ
          รวมเงินงบประมาณทั้งสิน         25,000           บาท
          เงินนอกงบประมาณ                  25,000           บาท
          เงินนอกเงินประมาณ                   -              บาท

6. การติดตามประเมินผล
          6.1 สถิตินักเรียนที่ใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์พกพา
          6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
          6.3 สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนและครู

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          7.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น
7.2 ครูมีทักษะในด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพามากยิ่งขึ้น
7.3 นักเรียนมีผลงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้นโดยการเรียนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์พกพา

 

.................................................................................

รายละเอียดการขอใช้งบประมาณ

งาน / โครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัยด้วยคอมพิวเตอร์พกพา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวศิริรัตน์    กระจาดทอง        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                2. นายอรรฏพจน์     แสงสนิท           ครู

 

ที่

กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ

ราคา/หน่วย

ค่าใช้จ่าย

รวมเงิน

เงินแยกประเภท

รวมเงิน

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

งปม.

นอก งปม.

อื่นๆ

1.

 

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม 57 คน คนละ 100 บาท
หมึกปรินเตอร์เลเซอร์ จำนวน 2 หน่วย
แฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 40 แฟ้มพร้อมแผ่นใสชนิดเติม
สื่อบันทึกข้อมูล DVD และ CD จำนวน 20 กล่อง
ซองใส่ซีดี จำนวน 5 แพ็ค
กระดาษ Double A จำนวน 20 รีม
กระดาษปกสี 20 ห่อ
กระดาษกาวสี นิ้วครึ่ง จำนวน 10 ม้วน
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการอบรม

100

 

2,400
130

150

70
130
120
45
500

5,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

4,800
5,200

3,000

350
2,600
2,400
450

5,700

 

4,800
5,200

3,000

350
2,600
2,400
450
500

5,700

 

4,800
5,200

3,000

350
2,600
2,400
450
500

 

 

5,700

 

4,800
5,200

3,000

350
2,600
2,400
450
500

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

25,000

 

25,000

1. เงินงบประมาณ (งปม.) หมายถึงเงินอุดหนุนการศึกษาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
2. เงินนอกงบประมาณ (นอก งปม.) หมายถึง เงินที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์หรือเงินรายได้อื่น ๆ ที่มิใช่เงินงบประมาณ (เงินงบกลาง)
3. เงินอื่น ๆ หมายถึง เงินรายได้หรือเงินบริจาคที่ไม่มีวัตถุประสงค์เงินสนับสนุนจากที่อื่นๆ (เงินระดมทรัพยากร)

 

                ลงชื่อ ...นางสาวศิริรัตน์    กระจาดทอง... ผู้รับผิดชอบโครงการ
       
                                         ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                 ลงชื่อ .....นายอรรฏพจน์    แสงสนิท... ผู้รับผิดชอบโครงการ
       
           ตำแหน่ง ครู

ลงชื่อ ....นายประจวบ     บัวทอง... ผู้เสนอโครงการ
             
                                   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

             

ลงชื่อ .....นายราชันย์      ทิพเนตร... ผู้อนุมัติโครงการ
            
                                 ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
                  วันที่ 20 กรกฎาคม 2554

ผู้อำนวยการราชันย์ ทิพเนตร ทำพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง) กิจกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รองประจวบ บัวทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน
 กิจกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผู้อำนวยการราชันย์ ทิพเนตรดูกิจกรรมของนักเรียนในโครงการคอมพิวเตอร์พกพา
คณะครูอาจารย์ของโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" ที่ทำการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา
การให้ความรู้เรื่องการสืบค้นข้อมูลขั้นสูง
ครูกัณฑ์เอนก สุภัทรศักดา อบรมการใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ
ครูศิริรัตน์ กระจาดทอง อบรมการใช้งาน โปรแกรม Gimp
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพักรับประทานอาหารกลางวัน
ครูอรรฏพจน์ แสงสนิท อบรมการใช้งาน OpenOffice.org ให้กับคณะครูและนักเรียน
ผู้อำนวยการราชันย์ ทิพเนตร อบรมการสร้างแฟ้มสะสมงานและการเก็บผลงานให้เป็นมาตรฐานโดยชิ้นงานที่เก็บต้อง
เป็นผลงานที่ได้รับการพัฒนาจากครูผู้สอน และนักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
มีลำดับขั้นตอน พร้อมสำหรับให้ผู้อำนวยการตรวจ และคณะผู้ประเมินโครงการคอมพิวเตอร์พกพา
กิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ท ี่๑๑.๑  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๕  ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๖  คณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ดูแล
และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
กิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง