การรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างโรงอาหารเฉลิมพระเกียรติฯ

(งวดที่ 1)

ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม
– 10 มิถุนายน 2554

นำเสนอ
สจ.สว่างวิทย์  พันธุ์พฤกษ์
คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน

โดย
นายราชันย์  ทิพเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์
“เมธีประมุข”
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

บันทึกการปฏิบัติงาน

การก่อสร้างอาคารโรงอาหารเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา

 

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

จำนวนอุปกรณ์

13/พ.ค./2554

-          ดัดเหล็ก  ผูกคานเหล็ก  ประกอบแบบไม้

-          ชั้นผ้าใบ  คุมหลังคาโรงอาหารชั่วคราว

-  คนงานจำนวน  13  คน

-  คนงาน  5  คน

14/พ.ค./2554

ดัดเหล็ก  ผูกคานเหล็ก  ประกอบแบบไม้

-  คนงานจำนวน  13  คน

15/พ.ค./2554

-  หยุดทำงานเนื่องจากฝนตก

-

16/พ.ค./2554

-  รถตอกปั่นจั่นเข้าตอกเสาเข็ม  1  คัน

-  รถสิบล้อส่งเสาเข็ม  ค.ส.ล.  1  คัน

-  ผูกคานเหล็ก  ประกอบแบบไม้

 

-  คนงาน  3  คน

-  คนงาน  2  คน

-  คนงาน  12  คน

 

17/พ.ค./2554

-  รถตอกปั่นจั่นเข้าตอกเสาเข็ม ค.ส.ล.   1  คัน

-  รถสิบล้อบรรทุกแบ็คโฮเข้ามา  1  คัน   นำมาลงในงาน

 

-  คนงาน  3  คน

-  คนงาน  1  คน

18/พ.ค./2554

-  รถแบ็กโฮขุดหลุมเสาเพื่อทำการตักเสาเข็ม

ค.ส.ล.  ทุบเข็ม  ตัดเข็ม  ค.ส.ล.

-  เทคอนกรีต  ค.ส.ล.  รองตะกร้อหลุมเสา

-  รถหกล้อผสมคอนกรีตมาเทหลุมเสา

-  คนงาน  10  คน

-  คนงาน  1  คน

19/พ.ค./2554

-  เทคอนกรีตรองก้นหลุมเสา

-  รถสิบล้อบรรทุกทรายถมมาลงจำนวน  1  คัน

-  รถแบ็คโฮขุดหลุมเพื่อเทตะกร้อ

-   คนงาน  13  คน

-  คนงาน  1  คน

-  คนงาน  1  คน

20/พ.ค./2554

-  รถแบ็คโฮขุดดินทำคาน

-  รถสิบล้อผสมปูนจำนวน  1  คัน  เข้ามาเทคอนกรีตรองก้นหลุมเสาเพื่อวางตอหม้อ

-  สิบล้อบรรทุกทรายถม  2  คัน

-  คนงาน  1  คน

-  คนงาน  14  คน

-  คนงาน  1  คน

21/พ.ค./2554

-  วางคานเหล็กผูกคานเหล็ก

-  ประกอบแบบไม้สำหรับเทคาน

-  คนงาน  14  คน

22/พ.ค./2554

-  วางคานเหล็กประกอบคานเหล็ก

-  ประกอบแบบไม้เพื่อเทคาน

-  คนงาน  14  คน

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

จำนวนอุปกรณ์

23/พ.ค./2554

-  รถหกล้อผสมปูนมาเทคาน  ค.ส.ล. จำนวน  1  คัน

-  เทคาน ค.ส.ล.

-  รถแบ็คโฮขุดดินเพื่อวางคาน  1  คัน

-  คนงาน  1  คน

-  คนงาน  14  คน

 

-  คนงาน  1  คน

24/พ.ค./2554

-  เทคาน  ค.ส.ล.

-  รถหกล้อผสมปูนจำนวน  1  คัน

-  ประกอบแบบไม้คาน  ค.ส.ล.

-  รถแบ็คโฮขุดดินวางคาน  1  คัน

-  คนงาน  12  คน

-  คนงาน  1  คน

 

-  คนงาน  1  คน

25/พ.ค./2554

-  ประกอบแบบคานไม้สำหรับเทคาน ค.ส.ล.

-  รถแบ็คโฮขุดดินเพื่อวางคานเหล็ก

-  รื้อแบบคานไม้นำมาประกอบใหม่เพื่อเทคาน ค.ส.ล.ต่อ

-  เทคาน  ค.ส.ล.

-  รถหกล้อผสมปูนมาเทคาน  1  คัน

-  คนงาน  12   คน

-  คนงาน  1  คน

-  คนงาน  1  คน

26/พ.ค./2554

-  รื้อแบบคานไม้พร้อมประกอบแบบคานไม้ต่อเพื่อเทคาน  ค.ส.ล.

-  รถหกล้อผสมคอนกรีตมาเทคาน  1  คัน

-  คนงาน  14  คน

 

-  คนงาน  1  คน

27/พ.ค./2554

-  รื้อแบบคานไม้พร้อมประกอบเพื่อเทคาน  ค.ส.ล.

-  รถแบ็คโฮขุดดินเพื่อวางคานเหล็ก

-  รถหกล้อผสมปูนเพื่อมาเทคาน  ค.ส.ล.

-  คนงาน   13  คน

-  คนงาน  1  คน

-  คนงาน  1  คน

28/พ.ค./2554

-  รื้อแบบคานไม้พร้อมประกอบเพื่อเทคาน  ค.ส.ล.

-  รถแบ็คโฮขุดดินเพื่อวางคานเหล็ก

-  รถหกล้อผสมปูนเพื่อมาเทคาน  ค.ส.ล.

-  คนงาน   13  คน

-  คนงาน  1  คน

-  คนงาน  1  คน

29/พ.ค./2554

-   หยุดทำงานเนื่องจากฝนตก

-

30/พ.ค./2554

-  ประกอบแบบคานไม้ติดตั้งเพลส

-  คนงาน  7  คน

31/พ.ค./2554

-  เทคาน  ค.ส.ล.

-  รถแบ็คโฮขุดดินเพื่อวางคานเหล็ก

-  รถสิบล้อบรรทุกดินเข้ามาปรับพื้นที่บริเวณข้าง 2  คัน

-  คนงาน  13  คน

-  คนงาน  1  คน

-  คนงาน  2  คน

 

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

จำนวนอุปกรณ์

1/มิ.ย./2554

-  ประกอบแบบคานไม้  วางคานเหล็ก

-  รถสิบล้อบรรทุกทรายถมเข้ามาปรับพื้นที่  1  คัน

-  รถแบ็คโฮขุดดินเพื่อวางคานไม้และคานเหล็ก

-  คนงาน  12  คน

-  คนงาน  1  คน

-  คนงาน  1  คน

2/มิ.ย./2554

-  ประกอบแบบคานไม้เพื่อเทคาน  ค.ส.ล.

-  รถหกล้อผสมกรีตมาเทคาน  ค.ส.ล.   1  คัน

-  รถสิบล้อบรรทุกทรายถมเข้ามาปรับพื้นที่  3  คัน

-  คนงาน  7  คน

-  คนงาน  1  คน

-  คนงาน  3  คน

3/มิ.ย./2554

-  ประกอบแบบคานไม้เพื่อเทคาน  ค.ส.ล.

-  รถหกล้อผสมคอนกรีตมาเทคาน

-  รถสิบล้อบรรทุกทรายถมเข้ามาปรับพื้นที่  3  คัน

-  คนงาน  7   คน

-  คนงาน  1  คน

-  คนงาน  3  คน

4/มิ.ย./2554

-   รื้อแบบคานไม้เก็บแบบ

-  คนงาน  5  คน

5/มิ.ย./2554

-  ประกอบแบบคานไม้เพื้อเทคาน  ค.ส.ล.

-  รถสิบล้อบรรทุกทรายถมเข้ามาปรับพื้นที่  2  คัน

-  รถไถเข้ามาดันทรายถมปรับพื้นที่ในตัวอาคาร  1  คัน

-  คนงาน  7  คน

-  คนงาน  2  คน

-  คนงาน  1  คน

6/มิ.ย./2554

-  ปรับพื้นทรายเพื่อเตรียมเทพื้น  ค.ส.ล.

-  รถเทเลอร์บรรทุกตะแกรงไวเมท  1  คัน

-  คนงาน  7  คน

-  คนงาน  1  คน

7/มิ.ย./2554

-  เทพื้น  ค.ส.ล.

-  รถสิบล้อผสมปูนมาเทพื้น  ค.ส.ล.  1  คัน

-   คนงาน   7  คน

-  คนงาน  1  คน

8/มิ.ย./2554

-  เทพื้น  ค.ส.ล.

-  รถสิบล้อผสมปูนมาเทพื้น  ค.ส.ล.  1  คัน

-  รถหกล้อผสมปูนมาเทพื้น  ค.ส.ล.  1  คัน

-   คนงาน   7  คน

-  คนงาน  1  คน

-  คนงาน  1  คน

9/มิ.ย./2554

-  เทพื้น  ค.ส.ล.

-  รถสิบล้อผสมปูนมาเทพื้น  ค.ส.ล.  1  คัน

-   คนงาน   7  คน

-  คนงาน  1  คน

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน เบิกเงินงวดที่ 1

C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0684.JPG    C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0683.JPG

คนงานดัดเหล็ก  ผูกคานเหล็ก     ตีแบบประกอบไม้

C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0685.JPG

คุมหลังคาผ้าใบเพื่อรองรับเป็นสถานที่ โรงอาหารชั่วคราว ในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน เบิกเงินงวดที่ 1

C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0686.JPG  C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0689.JPG

นำเสาเข็ม และตอกเสาเข็ม ตามแบบที่กำหนด

C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0692.JPG   C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0695.JPG

รถแบ็คโคขุดหลุมเสา เพื่อตัดเสาเข็ม

C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0696.JPG   C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0697.JPG

เทคอนกรีต รองหลุมเสาก่อนนำตระกร้อหลุมเสามาใส่

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน เบิกเงินงวดที่ 1

C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0707.JPG  C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0700.JPG

ขุดหลุม ก่อคอนกรีต และใช้รถแบ็คโคขุดดินทำคาน

C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0702.JPG C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0705.JPG

เทคอนกรีตรองก้นหลุมเสาเพื่อวางตอหม้อ

C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0709.JPG  C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0713.JPG

วางแนวคานเหล็กตามแบบ ประกอบแบบคานไม้เพื่อเทคอนกรีต

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน เบิกเงินงวดที่ 1

C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0716.JPG   C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0726.JPG

คนงานและ รถแบ็คโค เทคานคอนกรีต

C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0732.JPG     C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0743.JPG

รื้อแบบคานไม้

C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0757.JPG    C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0760.JPG

นำทรายมาถมเพื่อปรับพื้นที่

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน เบิกเงินงวดที่ 1

C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0763.JPG   C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0764.JPG

ปรับพื้นทรายเพื่อเตรียมเทพื้นคอนกรีต

C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0765.JPG   C:\Documents and Settings\methi\Desktop\ภาพภาคียืนยันโรงอาหาร\100KC613\100_0766.JPG

เทพื้นคอนกรีต

C:\Users\Thai Center\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\P6090956.jpg

คอนกรีตเทพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว