อบรมความรู้เรื่องอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
(Clean Food Good Taste)

ณ  ห้องแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์  โรงเรียนศรีประจันต์  “เมธีประมุข”

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
                   เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

               ด้วยโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”  ต้นแบบ  ๑  อำเภอ  ๑  โรงเรียนในฝัน  งานโภชนาการ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  มีนโยบายจัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ  สุขอนามัย  หัวข้อ  “อาหารสะอาด  รสชาติอร่อย” 
(
Clean  Food  Good  Taste)  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕           เวลา  ๐๘.๐๐  -  ๑๕.๓๐  น. 
ณ  ห้องแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์  โรงเรียนศรีประจันต์  “เมธีประมุข”

                         ในการนี้  โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”  ได้พิจารณานักเรียนในความปกครองของท่าน
ซึ่งมีคุณสมบัติ (อย.น้อย) เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรม  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านให้นักเรียนเข้าร่วมอบรม
ในวันและเวลาดังกล่าว    โดยมอบหมายให้  นางกุลสิริ  ใจดี  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๖-๘๓๙๒๘๘๓ 
เป็นผู้ประสานงาน  ทางโรงเรียนฯหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือจากท่านอย่างเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา 
และขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้   

ตามที่โรงเรียนศรีประจันต์  “เมธีประมุข”  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  งานโภชนาการ 
กำหนดให้มีการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ช่วยผู้ประกอบการ  ของทางโรงเรียนฯ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เรื่อง “  Clean  Food  Good  Test”  ตามกฎระเบียบ 
ข้อตกลงของโรงเรียนฯนั้น  และใน    วันที่ 27 เม.ย.  55 เวลาประมาณ  14.00 น.
ได้ติดต่อประสานงานเบื้องต้นทางโทรศัพท์ไปยังโรงพยาบาลศรีประจันต์  เพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเป็นวิทยากร  ให้ความรู้ และได้กำหนดการเป็น
วันที่  10  พฤษภาคม  2555 ได้แนบตารางอบรมมาพร้อมกันนี้
               
อนึ่ง  ผู้ที่เข้ารับการอบรม  จำนวน  25 คน  ดังนี้

    • ผู้ประกอบการร้านค้า  10  คน 
    • ผู้ช่วยผู้ประกอบการร้านค้า  10  คน
    • สภานักเรียน(แกนนำ)  5  คน
    • ผู้แทนครู  ด้านโภชนาการ  หรือ  ผู้สังเกตการณ์

แผนงาน   พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

ชื่อโครงการ  อบรมความรู้เรื่องอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

ประเภท        þ  ใหม่         ¨   ต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา


คุณภาพผู้เรียน

การจัดการศึกษา

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้ที่

1

1

11

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางกุลสิริ ใจดี
กลุ่มที่รับผิดชอบ  :  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

1.     หลักการเหตุผล

  จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ตัวบ่งชี้ 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ  ด้านที่ 2มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  ตัวบ่งชี้ที่  11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน และตัวบ่งชี้ที่ 11.2  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน   บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างโรงอาหารใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และจัดให้ประมูลร้านค้าเข้ามาจำหน่าย อาหาร  ตามระเบียบ ครบถ้วนแล้ว  ดังนั้น เพื่อให้การประกอบอาหารจำหน่ายแก่นักเรียน และบุคลากร มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย  ผู้จัดจำหน่ายอาหาร  ตัวแทนนักเรียน  และครูผู้ควบคุมด้านโภชนาการของโรงเรียน ควรมีความรู้เกี่ยวกับคุณภาพอาหาร  จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการอบรมความรู้เรื่องอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ขึ้น

2.     วัตถุประสงค์
        2.1   เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้า ได้มีการปรับปรุงการบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย อร่อยอย่างต่อเนื่อง
        2.2   เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้า ครู และนักเรียน ผู้ดูแล ดำเนินการตามโครงการ "อาหารสะอาดรสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste)
3.     เป้าหมาย
        3.1   เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้ประกอบการร้านค้า  10  คน  ผู้ช่วยผู้ประกอบการร้านค้า  10  คน สภานักเรียน(แกนนำ)  5  คน   และผู้แทนครู  ด้านโภชนาการ  หรือ  ผู้สังเกตการณ์  เข้าร่วมอบรม
        3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ

                3.2.1 ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ช่วยผู้ประกอบการ สภานักเรียน (แกนนำ) ผู้แทนครู หรือ ผู้สังเกตการณ์ มีความรู้ตามโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

                3.2.2 ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ช่วยผู้ประกอบการ สภานักเรียน (แกนนำ) ผู้แทนครู หรือ ผู้สังเกตการณ์ ดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

4.   วิธีการดำเนินการ

ที่

รายการ / กิจกรรมสำคัญ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการร้านค้าทั้ง 10 ราย

เมษายน 2555

-

รองฯนงลักษณ์ ศุภโสภณ

2

เสนอขออนุมัติโครงการ

เมษายน 2555

-

ครูกุลสิริ  ใจดี

3

ติดต่อประสานโรงพยาบาลศรีประจันต์ ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นวิทยากร

 เมษายน 2555

-

รองฯนงลักษณ์ ศุภโสภณ

4

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

10 พฤษภาคม 2555

14,400.-

รองฯนงลักษณ์ ศุภโสภณ

5

ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการ

10 พฤษภาคม 2555

-

รองฯนงลักษณ์ ศุภโสภณ

6

สรุปรายงานผลการอบรม

พฤษภาคม 2555

-

ครูกุสิริ ใจดี

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณเป็นเงิน

14,400.-

 

5.     ระยะเวลาดำเนินการ
        เดือนเมษายน  – พฤษภาคม 2555

6.     งบประมาณ
        งบประมาณ  จำนวน  14,100.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

7.     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        7.1   งานโสตทัศนศึกษา
        7.2   งานพัสดุ
        7.3   งานการเงิน
        7.4   งานอาคารสถานที่

8.     ระดับความสำเร็จ


ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือ

1.  มีบุคลากรเข้ารับการอบรมครบถ้วน
2.  ผู้เข้ารบการอบรมมีความรู้เรื่องอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)
3.  แผนงานการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

1. ลงชื่อเข้าร่วมอบรม
2. สอบถาม/ทดสอบ

3. ประชุมวางแผน

1. แบบลงชื่อเข้าอบรม
2. แบบสอบถาม/แบบทดสอบ
- แผนงานโครงการต่อเนื่อง

 

9.     ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        ผู้ประกอบการร้านค้า  จัดจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพ  สะอาด  อร่อย  ปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง  การบริการด้านอาหารของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับในระดับดีมาก ของนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง   อย่างต่อเนื่อง 

ลงชื่อ.....................................................รับผิดชอบโครงการ
                                                                         (นางกุลสิริ     ใจดี )

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
                                                                    (นางนงลักษณ์  ศุภโสภณ )

O  อนุมัติ              O  ไม่อนุมัติ

 ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                     (นายราชันย์   ทิพเนตร)
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์  “เมธีประมุข”
                                                                               
ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้ความเห็นชอบ
                                                                     (นายสุพจน์  พุ่มเข็ม)
                                             ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                                  โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”


ผู้อำนวยการราชันย์ ทิพเนตรกล่าวเปิดการอบรม
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)
ครูกุลสิริ ใจดี หัวหน้างานโภชนาการในโรงเรียน กล่าวรายงานการดำเนินงานและกิจกรรมการอบรมให้กับประธานในพิธี
สภานักเรียนแกนนำของโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" และผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนเข้ารับการอบรม
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลศรีประจันต์อบรมให้ความรู้การใช้สารปรุงแ่ต่งอาหาร
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลศรีประจันต์อบรมการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ ๙.๒  จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งช ี้๑๒.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง