ลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดเข้าค่ายพักแรม
ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
                ด้วยโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" ได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนาร ีและยุวกาชาด
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน"     ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2554
หลักการและเหตุผล :
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งความหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพมุ่งเน้นเพิ่มเติมจากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ที่กำหนดโดยที่กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน โดยเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม จึงเป็นกิจกรรมที่พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ได้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการทำประโยชน์เพื่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ทำให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือให้สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ทางสถานศึกษาจึงได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ขึ้นเพื่อให้การเรียนการสอนลูกเสือครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมและฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ การอยู่ร่วมกันในสังคมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการอยู่
    2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้ในวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3ได้นำความรู้ในวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 453 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

ระเบียบการเข้าค่ายพักแรม

กองร้อยปฎิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ร้อย.ปจว.นย.)

ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

---------------------------------

    ๑. รับนักเรียนเข้าค่าย ฯ ได้ประมาณ ๒๐๐ – ๓๕๐ คน และถ้าเกินต้องประสานโดยตรงก่อน เสนอเอกสารถึง กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

    ๒. ให้โรงเรียนเสนอเรื่อง ถึง  กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา ฯ โดยตรง ( เรียน ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ ) ก่อนเข้าค่ายฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑ เดือน (ส่งหนังสือโดยลงทะเบียน หรือส่ง FAX  ๐๓๘ - ๓๐๘๓๕๖ มาให้ทราบล่วงหน้าก่อน )

    ๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

       ๓.๑ ค่าอาหาร ๓๐.-บาท/มื้อ/คน (มื้อละ ๒ อย่าง ข้าวต้มกลางคืนวันรอบกองไฟ) น้ำแข็งบริการตลอดการฝึก ยอดรับประทาน อิสลาม.............คน มังสวิรัติ.................คน เจ.................คน แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเข้าค่าย

       ๓.๒ ค่าที่พัก ๓๐.-บาท/คน (ตลอดการฝึก)

       ๓.๓ ค่าอุปกรณ์การฝึกและสิ่งอำนวยความสะดวก ๓๐.-บาท/คน (ตลอดการฝึก) เช่น ดอกไม้ธูปเทียน, ของขวัญในการแสดงรอบกองไฟ, วุฒิบัตรในการเข้าค่าย, พวงมาลาอนุสาวรีย์ นย., โฟม สีเขียนข้อความ, ปะทัดสถานีทดสอบกำลังใจกลางวัน - กลางคืน, ค่าเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และค่าเสื่อมสภาพของเครื่องใช้ในการฝึกต่าง ๆ

       ๓.๔ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้กับรถยนต์ทุกชนิดทางธุรการตลอดการฝึก จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.-บาท

       ๓.๕ ค่าเบี้ยเลี้ยงครูฝึก อัตราเบี้ยเลี้ยงวันละ ๑๕๐.-บาท นักเรียน ๑๐๐ คน ต่อครูฝึก ๑๓ คน                                               

       ๓.๖ ค่าบำรุงวงดนตรี, เครื่องเสียงและไฟเวที ในการแสดงรอบกองไฟ (ตั้งแต่เวลา ๑๙๐๐ - ๒๓๐๐) จำนวนเงิน ๓,๐๐๐.-บาท ถ้าไปแสดงสถานที่อื่นค่าใช้จ่ายตามแต่จะตกลง

       ๓.๗ ค่าวิทยากรสำหรับบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด จำนวนเงิน ๕๐๐.-บาท(จาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์)

    ๔. อื่น ๆ

       ๔.๑ โรงเรียนต้องจ่ายค่าอาหารล่วงหน้า ๕๐% และยืนยันยอดที่แน่นอนของผู้ที่จะมาเข้าค่ายก่อน ๑ สัปดาห์ เพื่อให้หน่วยได้เตรียมการเกี่ยวกับอาหาร อุปกรณ์การฝึกและการเตรียมการต่าง ๆ

       ๔.๒ ให้ส่งรายชื่อคณะครู/อาจารย์ นักเรียน ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ให้ก่อน ๑ สัปดาห์ เพื่อจัดเตรียมในการออกใบวุฒิบัตร

       ๔.๓ ให้โรงเรียนทำสัญญาไว้กับหน่วยว่าจะไม่เรียกร้องสิทธิค่าเสียหายใด ๆ จากกองทัพเรือ ทุกกรณี อันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางโรงเรียนจากการฝึกอบรมครั้งนี้

 

       ๔.๔ พระรูป ร.๖ , เครื่องนอน, ธงประจำหมู่ ทางโรงเรียนไม่ต้องนำไป (ร้อย.ปจว.นย.จะเตรียมไว้ให้)

       ๔.๕ หากจะขอยกเลิกไม่นำนักเรียนมาเข้าค่ายพักแรม กรุณาแจ้งให้ทราบโดยด่วนด้วย

    ๕. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์

       - กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา (ร้อย.ปจว.นย.) โทร./FAX  038 - 308356 หรือ 089 - 2511797 จ่าเอก สันชัย   เพิ่มพูล  หรือ เว็บไซด์ htt : // www.jittavittaya-marines.com

       - ติดต่อโทรศัพท์ผ่านกลางกองทัพเรือ ๐๒ - ๔๖๖๑๑๘๐  หรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ ๐๓๘ - ๔๓๘๔๕๗ ต่อ ๖๑๓๕๖           

    ๖. การติดต่อทางราชการ

       - กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐

---------------------------

ตารางการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม จำนวน ๓ วัน ๒ คืน

วันแรก

วัน   เดือน ปี
การปฏิบัติ
ครูฝึก/ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ - คณะครู ลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางมาถึงค่าย คณะครู และนักเรียน ร.ร.ฯ ร้อย.ปจว.นย.
  - จัดแบ่งกลุ่มสี, ซักซ้อมพิธีเปิด ครูฝึก / วิทยากร อาคารฝึก
  - พิธีเปิดกอง / ถวายราชสดุดี / พิธีเปิดการฝึก ครูฝึก / ครู ร.ร.ทั้งหมด อาคารฝึก
  - ปฐมนิเทศ/แนะนำครูฝึก/วิทยากร หน.ชุดครูฝึก อาคารฝึก
  - ละลายพฤติกรรม/นันทนาการ/จัดระเบียบที่พัก ครูฝึก อาคารฝึก
๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ - รับประทานอาหาร ครูเวร โรงอาหาร
๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ - ฝึกระเบียบแถว                             ครูฝึก สนามฝึก
๑๔๐๐ - ๑๗๐๐ - สถานีทดสอบกำลังใจเวลากลางวัน ครูฝึก สนามฝึก
๑๗๐๐ - ๑๘๐๐ - เวลาส่วนตัว ครูเวร ร้อย.ปจว.นย.
๑๘๐๐ - ๑๙๐๐ รับประทานอาหาร ครูเวร โรงอาหาร
๑๙๐๐- ๒๒๐๐ - สถานีทดสอบกำลังใจเวลากลางคืน / กลุ่มสัมพันธ์      ครูฝึก สนามฝึก / อาคารฝึก
๒๒๐๐ - สวดมนต์ ไหว้พระ นอน ครูเวร ร้อย.ปจว.นย.

วันที่สอง

วัน   เดือน ปี
การปฏิบัติ
ครูฝึก/ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
๐๕๐๐ - ตื่นนอน / ทำงานส่วนตัว    ครูเวรประจำวัน  
๐๕๓๐ - ๐๘๐๐ - เดินทางไกล (สักการะเสด็จกรมหลวงชุมพร ฯ) ครูฝึก เขาแหลมปู่เจ้า
๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ - วางพวงมาลาอนุสาวรีย์/เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ครูฝึก อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน
๐๙๐๐ - ๐๙๓๐ - รับประทานอาหาร ครูเวรประจำวัน โรงอาหาร
๐๙๓๐ - ๑๐๐๐ - เวลาส่วนตัว ครูเวรประจำวัน  
๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ - การบรรยายพิเศษโทษและพิษภัยของยาเสพติด วิทยากรพิเศษ อาคารฝึก
๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ -รับประทานอาหาร ครูเวรประจำวัน โรงอาหาร
๑๓๐๐ - ๑๔๓๐ -บรรยายขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ/แนะแนวการศึกษา ทหารเรือ ครูฝึก อาคารฝึก
๑๔๓๐ - ๑๖๓๐ - บรรยายรอบกองไฟและเตรียมการแสดงรอบกองไฟ ครูฝึก อาคารฝึก
๑๖๓๐ - ๑๘๐๐ - กีฬาทหารเรือ / เล่นน้ำทะเลหาดเตยงาม ครูฝึก หาดเตยงาม
๑๘๐๐ - ๑๘๓๐ - เวลาส่วนตัว ครูเวรประจำวัน  
๑๘๓๐ - ๑๙๐๐ - รับประทานอาหาร ครูเวรประจำวัน โรงอาหาร
๑๙๐๐ - ๒๒๐๐ - กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ ครูฝึก ลานแคมป์ไฟ
๒๒๐๐ - ๒๒๓๐ - รับประทานอาหาร (ข้าวต้ม) ครูเวรประจำวัน โรงอาหาร
๒๒๓๐ - สวดมนต์ ไหว้พระ นอน ครูเวรประจำวัน  

วันที่สาม

วัน เดือน ปี
การปฏิบัติ
ครูฝึก/ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
๐๕๓๐ - ๐๖๐๐ - ตื่นนอน / ทำงานส่วนตัว    ครูเวรประจำวัน  
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ - ออกกำลังกาย / ทำงานส่วนตัว ครูเวรประจำวัน  
๐๗๐๐ - ๐๘๐๐ รับประทานอาหาร ครูเวรประจำวัน โรงอาหาร
๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ - สรุป / วิจารณ์การฝึก ตัวแทน ครู / นักเรียน อาคารฝึก
๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ - พิธีปิด/พิธีมอบวุฒิบัตร/ พิธีมอบการบังคับบัญชา/พิธีอำลา ครูฝึก อาคารฝึก
๑๐๐๐ - เดินทางไปเยี่ยมชมเรือหลวง ฯ / ครูฝีก คณะครู ร.ร./ นักเรียน  
  -เยี่ยมชมการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล    
       

การเตรียมการสำหรับนักเรียนที่จะเข้าค่ายพักแรม

๑. ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ใช้ในพิธีเปิด-ปิด (ต้องมีทุกคน)

๒. ชุดพละโรงเรียน  ใช้ในการเดินทางไกล (ต้องมีทุกคน)

๓. ชุดลำลอง จำนวน ๔ ชุด

    ๓.๑ ใช้สำหรับการฝึกทดสอบกำลังใจในเวลากลางวัน จำนวน ๑ ชุด (ควรเป็นชุดเก่า สีทึบ และกางเกงขายาว)

    ๓.๒ ใช้สำหรับการฝึกทดสอบกำลังใจเวลากลางคืน จำนวน ๑ ชุด (ใช้ฝึกทั่วไปรวมทั้งใส่นอนด้วย)

    ๓.๓ ใช้สำหรับการแสดงรอบกองไฟ จำนวน ๑ ชุด (ชุดสวยงาม)

    ๓.๔ ใช้สำหรับเล่นกีฬาชายหาดและลงน้ำทะเล จำนวน ๑ ชุด (กางเกงวอร์ม หรือขาสั้นไม่มาก)

๔. เครื่องอาบน้ำ (เว้นขันน้ำ) ผ้าถุง / ผ้าเช็ดตัว

๕. ผ้าอนามัยสำหรับนักเรียนที่ใกล้มีรอบเดือน

๖. ยารักษาโรคประจำตัวที่เป็นประจำ เช่น ยาโรคหัวใจ ยาโรคหอบ หืด หรือไฮเปอร์ ฯลฯ

ข้อห้าม

๑. สิ่งของเครื่องประดับอันมีค่า เช่น สร้อยคอ แหวน นาฬิกา ฯลฯ

๒. โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

๓. อาวุธทุกชนิด

๔. ยาเสพติดทุกชนิด

๕. เงินจำนวนมาก

(สิ่งที่เป็นข้อห้าม หากสูญหายทาง กองร้อยปฎิบัติการจิตวิทยา ฯ จะไม่รับผิดชอบ)

   

ตารางการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม จำนวน ๒ วัน ๑ คืน

------------------

วันแรก

วัน เดือน ปี
การปฏิบัติ
ครูฝึก/ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ - คณะเดินทางมาถึงค่าย คณะครู และนักเรียน ร.ร.ฯ ร้อย.ปจว.นย.
  - จัดแบ่งกลุ่มสี, ซักซ้อมพิธีเปิด ครูฝึก / วิทยากร อาคารฝึก
  - พิธีเปิดการฝึก ครูฝึก / ครู ร.ร.ทั้งหมด อาคารฝึก
  - ปฐมนิเทศ/แนะนำครูฝึก/วิทยากร หน.ชุดครูฝึก อาคารฝึก
  - ละลายพฤติกรรม/นันทนาการ/จัดระเบียบที่พัก ครูฝึก อาคารฝึก
๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ - รับประทานอาหาร ครูเวรประจำวัน โรงอาหาร
๑๓๐๐-๑๔๐๐ - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครูฝึก อาคารฝึก
๑๔๐๐-๑๖๐๐ - กิจกรรม Walk Rally        ครูฝึก อาคารฝึก
๑๖๐๐-๑๗๐๐ - แนะนำกิจกรรมรอบกองไฟ ครูฝึก อาคารฝึก
๑๗๐๐-๑๘๐๐ - กิจกรรมชายหาด (เล่นกีฬาทหารเรือ) เล่นน้ำทะเล ครูฝึก หาดเตยงาม
  - ทำงานส่วนตัว ครูฝึก ร้อย.ปจว.นย.
๑๘๓๐ - รับประทานอาหาร                   ครูเวรประจำวัน โรงอาหาร
๑๙๓๐ - กิจกรรมรอบกองไฟ ครูฝึก คณะครู และนักเรียน ร.ร.ฯ ลานแคมป์ไฟ
๒๒๓๐ - สวดมนต์ ไหว้พระ นอน ครูเวรประจำวัน  

วันที่สอง

วัน เดือน ปี
การปฏิบัติ
ครูฝึก/ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
๐๕๐๐ - ตื่นนอน / ทำงานส่วนตัว    ครูเวรประจำวัน  
๐๕๓๐ - เดินทางไกล ครูฝึก เขาแหลมปู่เจ้า
๐๘๐๐ - วางพวงมาลาอนุสาวรีย์/เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ครูฝึก อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน
๐๘๓๐ - รับประทานอาหาร ครูเวรประจำวัน โรงอาหาร
๐๙๓๐ - กิจกรรมเกมเปิดใจ ครูฝึก อาคารฝึก
๑๑๐๐ - สรุป / วิจารณ์การฝึก                            ครูฝึก อาคารฝึก
๑๒๐๐ - รับประทานอาหาร ครูเวรประจำวัน โรงอาหาร
๑๓๐๐ - พิธีปิด/พิธีมอบวุฒิบัตร/ พิธีมอบการบังคับบัญชา/พิธีอำลา ครูฝึก คณะครู และนักเรียน ร.ร.ฯ อาคารฝึก
  - เดินทางไปเยี่ยมชมเรือหลวง ฯ / เยี่ยมชมการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล    

 

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารีและยุวกาชาด
การเตรียมการเดินทางออกจากโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
โดยผู้อำนวยการราชันย์ ทิพเนตรกราบเคารพสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำโรงเรียนและให้โอวาทกับผู้กำกับลูกเสือ
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ลูกเสือ -เนตรนารีและยุวกาชาด เดินทางถึง ณ

กองร้อยปฎิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ร้อย.ปจว.นย.)

ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร

พิธีเปิดการฝึก ลูกเสือ -เนตรนารีและยุวกาชาด โดยรองประจวบ บัวทอง
และคณะครูฝึกลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด
.
กิจกรรมรอบกองไฟ
ลูกเสือ -เนตรนารีและยุวกาชาด
โดยการเยียมค่ายของผู้อำนวยการราชันย์ ทิพเนตรและคณะครู
พิธีปิด/พิธีมอบวุฒิบัตร/ พิธีมอบการบังคับบัญชา/พิธีอำลาและเยี่ยมชม
เรือหลวงจักรีนฤเบศร หรือ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร (อังกฤษ: HTMS Chakri Naruebet)
เป็นเรือธงและเรือบรรทุกอากาศยานลำแรกและลำเดียวของราชนาวีไทย
ลูกเสือ เนตรนารีและยุวการชาดเดินทางกลับโรงเรียนอย่างปลอดภัย
กิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
กิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ จักกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี
กิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ท ี่๑๒.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร  ที่เกี่ยวข้อง