ต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครู
          โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
          จังหวัดสุพรรณบุรี
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙

             
  ผู้อำนวยการราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการ   โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
ขอต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
เนื่องในโอกาสเดินทางมาส่งและให้กำลังใจ ครูวรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
ณ วันที่ 28 พฤศจิการยน 2556
นางสาวมาลิตา ทัพสับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 พิธีกรเยาวชน
เป็นพิธีกรในการต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
นักเรียนวงโยธวาฑิตของโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
นายขวัญชัย ตู้พิจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ นำเสนอผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการขอต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสเดินทางมาส่งและให้กำลังใจ ครูวรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวให้กำลังใจ
ครูวรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
ครูวรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกล่าวขอบคุณคณะครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
ที่เดินทางมาส่งและให้กำลังใจ
ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"

คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรีมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเดินทางมาส่งและให้กำลังใจ ครูวรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"

บรรยากาศการถ่ายภาพร่วมของคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสเดินทางมาส่งและให้กำลังใจ ครูวรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
ผู้อำนวยการราชันย์ ทิพเนตร พาคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
ดูงาน ณ ห้องสมุดโพธสุธน
ผู้อำนวยการราชันย์ ทิพเนตร พาคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์เรียนรู้อาเซียน
ผู้อำนวยการราชันย์ ทิพเนตร พาคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนหนองหญ้าไซดูงานห้องสมาคมศิษย์เก่าฯ

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๑๓.๑

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑๓.๒

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง