โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

โครงการ          เยี่ยมบ้านนักเรียน ม.6
ผู้รับผิดชอบ    ว่าที่ ร.ต.รังษี  วิบูลย์อรรถกร       
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
ลักษณะโครงการ    ( ) ใหม่  ( ) ต่อเนื่อง


ระยะเวลาดำเนินการ     พฤศจิกายน 2552- มกราคม  2553

1. หลักการและเหตุผล
                  การเยี่ยมบ้านเป็นขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลตามสภาพวิถีชีวิตจริงที่บ้าน   เป็นการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองโดยตรง   ซึ่งจะส่งผลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง   สามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการคัดกรองได้เที่ยงตรงยิ่งขึ้น    ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไข ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น
            เพื่อให้การสร้างความเข้มแข็งในระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเตรียมแนวทางในอนาคตสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสายอาชีพ    สร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนที่จะจบการศึกษา  สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นศิษย์รั้วเหลืองดำ  จึงขอเสนอโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553

2. วัตถุประสงค์
        2.1  เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนอนาคตหลังจากจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน 
        2.2  เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนแต่ละคนและนำเสนอข้อมูลความคาดหวังของโรงเรียนต่อผู้ปกครองโดยเน้นข้อมูลเชิงบวกเป็นสำคัญ
        2.3   เพื่อรับทราบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน

3. เป้าหมาย 
           คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ที่

                    กิจกรรม

    ระยะเวลา   
   ดำเนินการ

   งบประมาณ

  ผู้รับผิดชอบ

1.

ประชุมวางแผนการเยี่ยมบ้าน

   15 ก.ย.52

            -

ว่าที่ร.ต.รังษี

2.

เขียนโครงการ

   16 ก.ย.52

             -

ว่าที่ร.ต.รังษี

3.

จัดพิมพ์แผนการเยี่ยมบ้านเชิงบวก
จัดพิมพ์แบบบันทึกการสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้าน
จัดพิมพ์แบบสรุปรายงานการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน

   17 ก.ย.52

  2,000

 ค่ากระดาษ
   โรเนียว

 

น.ส.อัจฉราภรณ์

4.

เสนอขออนุมัติโครงการ

  18 ก.ย.52

           -

ว่าที่ร.ต.รังษี

5.

ประชุมชี้แจงโครงการต่อครูที่ปรึกษา

  27 ต.ค.52

 

ว่าที่ร.ต.รังษี

6.

ดำเนินการเยี่ยมบ้าน

 3 พ.ย.52 ถึง
30 ม.ค.53

        3,000
     น้ำมัน

คณะเยี่ยมบ้าน

7.

รวบรวมแบบบันทึกฯ
และแบบสรุป

 

21-29 ก.พ.53

         8,00 
(ค่าแฟกไดร้)

ครูจันทร์เพ็ญ

8.

สรุปผลรายงานผู้บริหาร

7-11 มี.ค.53

       500
(ค่าแผ่นดิสก์และแฟ้ม 2 แฟ้ม)

ว่าที่ร.ต.รังษี
นางสาวอัฉราภรณ์

5. งบประมาณ
            รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น     6,300   บาท
            เงินงบประมาณ                     6,300   บาท

6. การติดตามประเมินผล
            ติดตามจากแบบบันทึกการสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนักเรียน
            แบบสรุปรายงานการดำเนินงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        7.1 รู้จักนักเรียนและผู้ปกครองเป็นรายบุคคลด้วยหลักแห่งความสัมพันธ์ 
       ฉันญาติมิตรและได้ช่วยแนะนำวางแผนอนาคตให้นักเรียน

    • ได้นำเสนอข้อมูล ความคาดหวังของโรงเรียนต่อผู้ปกครอง เน้นการ

        เสนอข้อมูลในเชิงบวกเป็นสำคัญ
         7.2  ได้รับทราบความคาดหวังของผู้ปกครองต่อโรงเรียน
         7.3   เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนตามความจำเป็น

                                                           ผู้เสนอโครงการ

 

                                                 (ว่าที่ร.ต.รังษี   วิบูลย์อรรถกร)                     
                                            งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

                                                        ผู้เห็นชอบโครงการ

 

                                                    (นายราชันย์      ทิพเนตร)
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

                                                        ผู้อนุมัติโครงการ

 

                                                   (นายชูชาติ      อินสว่าง)
                                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสั่งโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                                                                       คำสั่งโรงเรียนศรีประจันต์  “เมธีประมุข”
                                                                                                                      ที่     / 2552
                                              เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                                                                       ………………………………………………..
                ในปีการศึกษา 2552 ที่ผ่านมาผู้อำนวยการราชันย์   ทิพเนตร ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วจำนวน 100  หลังคาเรือน  ในจำนวนนี้เป็นการเยี่ยมบ้านในโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน  62 หลังคาเรือน   โดยออกเยี่ยมร่วมกับครูที่ปรึกษาและงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและได้ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามความจำเป็นไปแล้ว   เพื่อให้การดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเตรียมแนวทางในอนาคตสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสายอาชีพ    เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้

  1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าที่ให้คำปรึกษากำกับดูแลนโยบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ประกอบด้วย
              1.1 พระครูโสภณสิทธิการ  ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อโรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข”
              1.2 นายจเด็จ    อินสว่าง       นายกสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองและผู้ให้การสนับสนุน
                                                          โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
                1.3 นายชูชาติ   อินสว่าง      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
                1.4 นายสุพจน์   พุ่มเข็ม       ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
    โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
                1.5 นายราชันย์  ทิพเนตร     ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
2.    คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ให้คำปรึกษาสนับสนุนและบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนิน
       กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย
                2.1  นายราชันย์   ทิพเนตร                                             ประธานกรรมการ 
                2.2  นายประจวบ   บัวทอง                                               กรรมการ
                2.3  นางนงลักษณ์   ศุภโสภณ                                        กรรมการ
                2.4  นายสมพงษ์    อินทรใจเอื้อ                             กรรมการและเลขานุการ
                2.5 ว่าที่ร.ต.รังษี   วิบูลย์อรรถกร                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.  คณะกรรมการดำเนินการ
                3.1 คณะเยี่ยมบ้าน  มีหน้าที่ศึกษาข้อมูลทำความรู้จัก เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อการช่วยเหลือแนะแนวทาง  สร้างสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน
 ประกอบไปด้วย
                1.  นายราชันย์   ทิพเนตร                ผู้อำนวยการโรงเรียน                              
                2. นายสมพงษ์    อินทรใจเอื้อ         รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
                3. นางสาวอิสราภรณ์     โพธิ์เจริญ                ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
                4. นางลักษณา    ธูปแพ                ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒
                5. นางแก้วตะวัน   พวงบุปผา          ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓
                6. นายวิชัย    เขียวมณี                       หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
                7.ว่าที่ร.ต.รังษี   วิบูลย์อรรถกร      ครูหัวหน้างานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
                                และครูท่านอื่นที่มีความประสงค์ที่จะร่วมไปกับคณะเป็นครั้งคราว
            3.2  ฝ่ายวางแผนจัดกลุ่มเส้นทาง  มีหน้าที่แปลความหมายข้อมูลแผนผังที่ตั้งบ้านนักเรียน กำหนดจุดเยี่ยมบ้านในแต่ละเส้นทางให้สอดคล้องกับระยะ  ทิศทาง และเวลา  ประกอบด้วย
                1. นายวิชัย    เขียวมณี                   หัวหน้า
                2. นายศักดา    บุญมาคุ้ม               ผู้ช่วย
                3.3  ฝ่ายข้อมูลนักเรียน  มีหน้าที่เตรียมข้อมูลนักเรียนในความรับผิดชอบด้านข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลครอบครัว  ข้อมูลความสามารถ   ข้อมูลสุขภาพ   ข้อมูลการคัดกรอง  ข้อมูลการศึกาต่อและข้อมูลอื่นๆ เพื่อแจ้งให้คณะเยี่ยมบ้านทราบก่อนออกเดินทาง  ประกอบไปด้วย
                1. นางสาวอิสราภรณ์     โพธิ์เจริญ                ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
                2. นางลักษณา    ธูปแพ                ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒
                3. นางแก้วตะวัน   พวงบุปผา          ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓
                4.นางวงศ์วิรัช     เบญจมาศ             หัวหน้างานแนะแนว
                5.ว่าที่ร.ต.รังษี   วิบูลย์อรรถกร      ครูหัวหน้างานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
                3.4 ฝ่ายยานพาหนะ มีหน้าที่เตรียมพร้อมรถตู้เมื่อร้องขอ ในกรณีที่มีครูร่วมเดินทางมากกว่า 7 คน 

                      นายสุทธิ     ฟักเงิน     พนักงานขับรถ
                  (หากมีครูน้อยกว่าเพื่อความคล่องตัวจะใช้รถส่วนตัวของครูรังษี  วิบูลย์อรรถกร)      

          3.5 ฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าที่ บันทึกภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว   และจัดทำเป็นPower Point  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ รวทั้งทำสติกเกอร์ ข้อความ “โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนม.6 ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ต้นแบบ 1 โรงเรียนในฝัน  ขอให้มีความสุข  ความสำเร็จ” มีตราโรงเรียนศจ.อยู่มุมบนด้านซ้ายและตราโรงเรียนในฝันอยู่มุมบนด้านขวา
 ประกอบด้วย
                  1. นางสาวศิริรัตน์     กระจาดทอง                               หัวหน้า
                  2. นางสาวพุทธชาด     พลเสน                                   ผู้ช่วย
                  3. นายสุนทร       มูลธรรม                                         ผู้ช่วย
                  4. นางสาวพิมพร      เพี่มทรัพย์ทวีผล                          ผู้ช่วย
                  5. นายอรรฎพจน์    แสงสนิท                                         ผู้ช่วยและเลขานุการ
        3.6  ฝ่ายสรุปประเมินผล  มีหน้าที่สรุผล  ประเมินผล รายงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
                  1. ว่าที่ร.ต.รังษี    วิบูลย์อรรถกร                                              หัวหน้า
                  2. นางสาวอัจฉราพร     กลิ่นเกษร                                          ผู้ช่วย
                  3. นางมนต์ทิพย์   แก้วเจริญ                                                       ผู้ช่วยและเลขานุการ

            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2552  เป็นต้นไป

                                                                                สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2552

 

                                                                                                (นายราชันย์   ทิพเนตร)
                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

หนังสือแจ้งการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

๐๔๑๖๐.๑๕๓/                                          โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
                                                                                                               อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๔๐
                                        ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๒

เรื่อง    การเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เรียน   ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                ด้วยงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”ร่วมกับคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน    มูลนิธิการศึกษาเพื่อโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”  และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง     ได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยจะเริ่มออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตั้งแต่วันที่  ๓ พฤศจิกายน   ๒๕๕๒   ถึงวันที่   ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนอนาคตหลังจากจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน  คณะที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  ประกอบไปด้วย
                ๑.  นายราชันย์   ทิพเนตร                ผู้อำนวยการโรงเรียน
                ๒. นายสมพงษ์    อินทรใจเอื้อ       รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
                ๓. นางอิสราภรณ์     โพธิ์เจริญ      ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
                ๔. นางลักษณา    ธูปแพ               ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒
                ๕. นางแก้วตะวัน   พวงบุปผา         ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓
                ๖.ว่าที่ร.ต.รังษี   วิบูลย์อรรถกร      ครูหัวหน้างานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”  ไม่มีความประสงค์ที่จะรบกวนให้ท่านต้องเดือดร้อน  ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดการต้อนรับใดๆทั้งสิ้น
               
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                    ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                (นายราชันย์     ทิพเนตร)
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
โทร  ๐๓๕-๕๘๑๐๕๐

สรุปรายงานการดำเนินงาน
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข
โดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
 

                 
1. ข้อมูลทั่วไป
                จำนวนครอบครัวที่เข้าเยี่ยม    62   ครอบครัว
                จำนวนนักเรียนที่เข้าเยี่ยม       62   คน
2. ลักษณะการดำเนินชีวิตและกิจกรรมเมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้าน
                r  งานอดิเรก    เล่นกีฬา    จำนวน    10        ครอบครัว        อ่านหนังสือ จำนวน   40   ครอบครัว
                                              เล่นเกมส์  จำนวน      1       ครอบครัว      เล่นดนตรี     จำนวน    2  ครอบครัว
                                                ดู TV         จำนวน     62   ครอบครัว          
                                                อื่น ๆ ...........................................................................................................................
                r  การช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน       จำนวน   62    ครอบครัว
          r   การหารายได้พิเศษ                   จำนวน   40   ครอบครัว
3. สภาพแวดล้อมของครอบครอบครัว
                3.1 กลุ่มครอบครัวที่สภาพแวดล้อมดี   จำนวน  62  ครอบครัว
                       •   ด้านที่อยู่อาศัยและปัจจัยทางกายภาพ
                                -การอยู่อาศัย         r  อยู่กับบิดาและมารดา                 จำนวน     46   ครอบครัว
                                                                r  อยู่กับบุคคลอื่น                                    จำนวน     16   ครอบครัว
ได้แก่  อยู่กับตา-ยาย    5  ครอบครัว   อยู่กับบิดา    2  ครอบครัว    อยู่กับมารดา 5  ครอบครัว   อยู่กับน้า ป้า ลุง  4  ครอบครัว   ครอบครัวของนักเรียนหย่าร้าง  จำนวน  15  ครอบครัว (ร้อยละ 24.19)
                                -ลักษณะสภาพบ้าน ความแข็งแรงปลอดภัย จำนวน     58   ครอบครัว
                                -สภาพแวดล้อมรอบบ้านหรือในชุมชนปลอดภัย        จำนวน     62   ครอบครัว
                                -สภาพแวดล้อมรอบบ้านหรือในชุมชนทำให้มีความสี่ยงต่อเด็ก       ไม่มี
                        •    ด้านบรรยากาศและความสัมพันธ์ในครอบครัว         
                                                                r  อบอุ่น / มีเหตุผล / ให้เวลา      จำนวน   62   ครอบครัว
                                                               r  ปล่อยปละละเลย                        จำนวน    -    ครอบครัว
               

                   •    การสนับสนุนด้านการเรียน (สอนการบ้าน/ให้เรียนพิเศษ/จัดหาสื่อ เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้)
                                                                r  มี                                                    จำนวน     62    ครอบครัว
                                                                r  ไม่มี                                               จำนวน      -     ครอบครัว
   ได้แก่  การจัดหาอุปกรณ์การเรียน  หนังสือเรียน   เสื้อผ้า  ชุดกีฬา  กระเป๋า  ส่วนการเรียนพิเศษนั้น
    ไม่พบ              
        •    การสนับสนุนด้านความประพฤติ
                                                r  มี                                                    จำนวน    62    ครอบครัว
                                r  ไม่มี                                               จำนวน       -     ครอบครัว
    ได้แก่  การพานักเรียนไปทำบุญในวันพระและวันเทศกาลที่สำคัญในในช่วงวันหยุด      การอบรมสั่งสอน 
    นักเรียนในความปกครอง
4. ความเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูก
                -พฤติกรรมที่พอใจ                                              จำนวน  59  ครอบครัว
                -พฤติกรรมที่ต้องปรับปรุง แก้ไข                     จำนวน  8  ครอบครัว
    ได้แก่   1. ไม่ติดตามการแก้ 0 เมื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทำให้ไม่จบหลักสูตร
                  2. นักเรียนติดเกม     
                3. การทะเลาะวิวาท     
5. ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการเยี่ยมบ้านนักเรียน
        ทุกครอบครัวมีความยินดี  และพึงพอใจมาก ที่ผู้อำนวยการ   คณะครูไปเยี่ยมบ้าน โดยเฉพาะผู้บริหาร 
    ท่านผู้อำนวยการให้ความสำคัญและลงเยี่ยมบ้านทุกหลัง  ผู้ปกครองนักเรียนพูดชื่นชมและให้กำลังใจการ
    เยี่ยมบ้าน   เช่น
     -   ผู้ปกครอง บอกว่า ทราบจากบุตรหลานที่ไปโรงเรียนว่าตอนนี้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากตั้งแต่
    ผู้อำนวยการราชันย์ มาอยู่ ในฐานะเป็นผู้ปกครองรู้สึกดีใจมาก
    -  ผอ.คนนี้เข้ม    ตั้งแต่ลูกเรียนมา 6 ปีก็พึ่งจะเจอ ผ.อ.ลงมาเยี่ยมบ้านเองนี่แหละ  
    -  ผู้ปกครองอยากให้มีการเยี่ยมบ้านเช่นนี้ตลอดไป 
    -   ตอนนี้ดีขึ้นมากไม่มีนักเรียนโดดรั้วหนีเรียน
    -  ปีหน้าจะนำลูกไปฝากเรียนปีนี้ยังอยู่ป.6
6. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เช่น ความต้องการของผู้ปกครอง ครู และนักเรียน การมีส่วนร่วมของบุคคลและ
   หน่วยงานอื่นในการเยี่ยมบ้าน
   ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะให้แจ้งวัน เวลา ที่จะไปเยี่ยมบ้านก่อนเพื่อจะได้ต้อนรับให้เต็มที่
   ซึ่งคณะครูผู้เยี่ยมบ้านได้ชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบว่านโยบายโรงเรียนไม่ต้องการให้ผู้ปกครองเตรียมต้อนรับ  
  เพราะจะเป็นการสร้างความเดือดร้อน
                 

     จะเห็นได้ว่า โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานระบบดูช่วยเหลือนักเรียน   ซึ่งตระหนักดีว่าการดูแลนักเรียนให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นจำเป็นที่จะต้องมีเครือข่ายภายนอกโรงเรียน    ดังนั้นทางโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จึงดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการการเยี่ยมบ้าน  ดังนี้คือ
 1. สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง  ในการให้ความร่วมมือดูแลนักเรียน รวมทั้งการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรม   จนมีความเข้มแข็งทุกด้านและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนต่างๆทั้งในเขตการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และนอกเขต   จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับการเยี่ยมบ้าน  เครือข่ายผู้ปกครองได้ให้ข่าวสารข้อมูลในแต่ละพื้นที่
ที่คณะเยี่ยมบ้านจะเข้าไปและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองท่านอื่นๆได้ทราบถึงนโยบายและประโยชน์ของการเยี่ยมบ้านที่บุตรหลานจะได้รับ  
 2. ผู้บริหาร ได้เตรียมการก่อนดำเนินโครงการนี้ ด้วยการมอบหมายงานให้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปสำรวจและจัดทำสถิติข้อมูลนักเรียน โดยจำแนกตามตำบลที่อยู่อาศัย พ.ศ.2551 ซึ่งงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนได้ดำเนินการจัดทำเป็นสมุดสถิติ จำนวน  11 เล่ม  โดยจำแนกนักเรียนตามตำบลที่อยู่อาศัยเป็น   ตำบลบ้านกร่าง   ตำบลบางงาม    ตำบลศรีประจันต์  ตำบลปลายนา   ตำบลมดแดง  ตำบลวังหว้า    ตำบลวังน้ำซับ     ตำบลดอนปรู    ตำบลวังยาง     ตำบลในเขตจังหวัดอ่างทอง     ตำบลในเขตอำเภอสามชุกและเขตอำเภอเมือง  โดยเนื้อหาในเล่มจะระบุ ชื่อนักเรียน   ชั้น    ชื่อผู้ปกครองและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้    โดยผู้อำนวยการราชันย์   ทิพเนตร  ได้นำไปมอบให้กำนัน  หรือผู้นำชุมชนตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2551  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ  สื่อสาร  แจ้งข้อมูล โดยมีจุดประสงค์สูงสุดเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
3. งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนทุกระดับชั้น    ในการนี้ได้นำบัญชีคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มาเป็นข้อมูลประกอบการเยี่ยมบ้านด้วย

           
สรุปภาพรวมจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียน จำแนกนักเรียนตามลักษะต่าง ๆ

  1. นักเรียนที่อยู่ในสภาพครอบครัวปกติไม่เป็นปัญหากับการเรียน  มีจำนวน  44 คน
  2. นักเรียนที่อยู่ในสภาพยากลำบาก  หมายถึง นักเรียนที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดา

หย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่และได้รับความยากลำบาก หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยหรือกำลังความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้   มีจำนวน  15 คน  ซึ่งท่านผู้อำนวยการราชันย์  ทิพเนตร ได้เห็นความสำคัญของการเยี่ยมบ้านและได้ออกเยี่ยมบ้านทุกหลังทั้ง 62 หลังคาเรือน  ดังนั้น ท่านจึงได้นำข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในสภาพยากลำบากมาแจ้งแก่  คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” และทางมูลนิธิได้อนุมัติเงินเป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว  จำนวน  10 ทุน  ทุน ละ 500 บาท รวมจำนวนเงิน 5,000 บาท  โดยได้มอบให้กับนักเรียนในวันที่ 27 มีนาคม 2552 ในงานรับประกาศนียบัตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6
                  โดยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา มีรายชื่อดังนี้
                1.  นายโสภณ              พานสัมฤทธิ์       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
                2   นางสาวจิดาภา       วงษ์เวียง              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
                3.  นายสุทธภพ           สุขีเกตุ                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
                4.  นางสาวร่มเกล้า      มะลินิน              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
                5.  นางสาวศันสนีย์     เกิดเอี่ยม             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
                6.  นางสาวจันทร์เพ็ญ    นาควงษ์           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
                7.  นางสาวจิราวรรณ   เสร็จกิจ              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
                8.  นางสาววิภาดา      ทองสัมฤทธิ์         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
                9.  นายกัลยรัตน์         แสงอินทร์            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
                10. นายศรัญญู           โมซา                    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
3.  นักเรียนที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด    หมายถึง นักเรียนที่ประพฤติตนไม่สมควร หรือคบหาสมาคมกับบุคคลข้างเคียงที่น่าจะชักนำไปในทางกระทำผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักนำไปในทางเสียหาย    มีจำนวน  3  คน
4.  นักเรียนที่ไม่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่
                4.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  จำนวน  2 คน ได้แก่
                                4.1.1  นางสาวมณีนุช    แย้มแฟง   ไม่ผ่านรายวิชา  ม.5 ภาคเรียนที่ 2 คณิต อังกฤษ สังคม
                                      รายวิชา  ม. 6  จำนวนหลายวิชา
                                4.1.2  นางสาวนิภาภรณ์     เสือแดง   ไม่ผ่านเคมี  ม.5 เทอม 1

                4.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  จำนวน  4 คน ได้แก่
                                4.2.1   นายโสรส     หวานฉ่ำ           ไม่ผ่าน  คณิต ม.6 เทอม  1
                                4.2.2   นายวัชรพงษ์     บำรุงเพชร  ไม่ผ่าน    คณิต   ม.6  เทอม 1 ,สังคมฯ ม.6 เทอม 1
                                4.2.3   นายเจษฎา     เมฆะ               ไม่ผ่าน   คณิต   ม.6  เทอม  1 ,สังคมฯ ม.6 เทอม 1
                                4.2.4   นายปรัชญา     สุขศรี            ไม่ผ่าน   คณิต   ม.6  เทอม  1
                4.3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  จำนวน  2 คน ได้แก่
                                4.3.1  นายคาเชน     ขาวโต               ไม่ผ่านฟิสิกส์   ม.4
                                4.3.2  นายอาทิตย์    ธีระกุล                 ไม่ผ่าน  3 รายวิชา    ม.4