สัญลักษณ์ของโรงเรียน
รูปเสมา
หมายถึง วัดเสมา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
ศ.จ.(ในวงกลม)
หมายถึง อักษรย่อ ซึ่งเป็นชื่อย่อของโรงเรียน


 

 

คติประจำโรงเรียน
สุปญญํ ลภเต ธนํ
ปัญญาคือ ขุมทรัพย์

 

ปรัชญาของโรงเรียน
"ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม กิจกรรมสร้างสรรค์
ก้าวทันเทคโนโลยี"

 

ปณิธานของโรงเรียน
เราจะสร้างคนดี มีความรู้ สู่สังคม

 

สีประจำโรงเรียน
เหลือง-ดำ
เหลือง
หมายถึง ศีลธรรมจรรยา
ดำ
หมายถึง ปัญญาความรอบรู้