การจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563

คณะครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการใช้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ Google classroom, Zoom, Messenger facebook, youtube, line