การจัดกิจกรรมประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารโดยว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ร่วมกับงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ดำเนินการจัดกิจกรรมประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ลูกเสือได้ปฏิญาณตนเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้อย่างภาคภูมิใจ