การจัดกิจกรรมเวียนเทียนและฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 14-15 กลุ่มภาพันธ์ พ.ศ.2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ได้ดำเนินการกิจกรรมเวียนเทียนและฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษาและทำการคัดเลือกนักเรียนวันละ 3 ห้อง เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลดการรวมกลุ่ม ณ โดมฟุตซอล