การจัดกิจกรรม พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” นำโดยว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ดำเนินการกิจกรรม พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล The Power of New Generation Teacher: Creating Thais to the Global เนื่องในสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 มีการแสดงธรรมเทศนา โดย พระมหาสมัย สมโย เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี