การดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการสอนเสริมแก่โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันที่ 3-4 มีนาคม 2564 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียน, นายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา และนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนางกฤติกา แก่นจ้ายและกรรมการ ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการสอนเสริมแก่โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง” หรือการติว O-NET ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ