การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563

ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” พร้อมด้วยนายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา และ นางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ประกอบด้วย นายธีราณัทท์ อินทร์ทองน้อย, นางอุบล วงศ์ทับแก้ว และนายธนกฤต ธนภัทรมงคล ที่ได้มาทำการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563