การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกรและคณะครูต้อนรับนางชาติรส ใจตรง, นางสาววรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุล และนายธนกฤต ธนภัทรมงคล คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยทำการนิเทศครูโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ที่ทำการเรียนการสอนออนไลน์ 100%