การประชุมการประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครัั้งที่ 2

ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” มอบหมายให้นายจักรวัฒน์ อ่ำพุทราและนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมการประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครัั้งที่ 2 “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดการศึกษาแนวพุทธบูรณาการ อัตลักษณ์ 29 ประการ และสร้างสรรค์คนดีศรีสุพรรณ 11 ประการ” (เชื่อมโยงกับชุมชน บ.ว.ร.)