การประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” นำโดยว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกรดำเนินการประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารหอประชุมเล็กของโรงเรียน