การประชุมออนไลน์เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร มอบหมายให้นายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา และนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมตัวแทนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนในสังกัดสำนึกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี