การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยการรายงานตัวและมอบตัวแบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 2 ห้องเรียน แต่ละห้องไปรายงานตัว 2 สถานที่ ได้แก่ หอประชุมใหญ่และโดมฟุตซอล รอบแรกชั้น ม.4/1, ม.4/3 รอบที่สองชั้น ม.4/2,ม.4/4 โดยดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)