การรับและส่งใบงานภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ดำเนินการให้นักเรียนส่งใบงาน/แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ ตามตัวชี้วัดที่นักเรียนรับไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และแจกสมุด พร้อมเอกสารแบบฝึกหัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นำไปประกอบการเรียน on line และ on air ในสัปดาห์ที่ 3-4 ของการเรียนทางไกล แบ่งการมอบเป็น 7 รอบ รอบละ 4 ห้องเรียน และให้นักเรียนกับผู้ปกครองขับรถรับเอกสารตามจุดที่กำหนด ซึ่งแบ่งเป็น 4 จุด ตามจำนวนห้อง โดยดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)