การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU)ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยตรีรังสี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” พร้อมด้วยนายจักรวัฒน์ อ่ำพุทราและนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU)เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันด้านการศึกษาและยกละดับคุณภาพทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับโรงเรียนเครือข่ายระดับมัธยมศึกษา