การศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างครูคณะกรรมการสถานศึกษาฯลฯ

การศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างครูคณะกรรมการสถานศึกษาฯลฯ วันที่ 17 พ.ย. 63 ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ