การสอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและคณะครูดำเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563