การอบรมธรรมศึกษาและมอบใบประกาศ

โรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข จัดอบรมธรรมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมมอบใบประกาศให้นักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก