การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร และงานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย ดำเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ประจำปีการศึกษา2565 โดยจะมีการลงคะแนนและนับคะแนนเลือกตั้งด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 2 นางสาวธารทิพย์ ม่วงพันธุ์ และสมาชิกผู้ลงรับเลือกตั้ง จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1