การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ร่วมกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยใช้เครื่องลงคะแนนเสียงและเครื่องประมวลผลคะแนน เพื่อความสะดวกในการประกาศผลการเลือกตั้งในทันทีหลังการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น