ขอแสดงความยินดีแก่ครูผู้ได้รับรางวัล เนื่องในวันครู

โรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข” ขอแสดงความยินดีแก่ครูผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน และรางวัลครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2564