งานวันบูรพาจารย์ ทำบุญและทอดผ่าป่าเพื่อการศึกษา 65 ปี “เมธีประมุข”

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” นำโดยว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร จัดงานทำบุญวันบูรพาจารย์ เนื่องด้วยวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” และเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมสาร ทางโรงเรียนจึงจัดงานทำบุญและทอดผ่าป่าเพื่อการศึกษา 65 ปี “เมธีประมุข” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ ผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียน ครูเก่า ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาร่วมงานในครั้งนี้