จัดกิจกรรมวันตรุษจีน

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนเพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของวันตรุษจีน