จัดทำแบบฝึกหัดสำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 (ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564)

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และกลุ่มงานวิชาการได้ดำเนินการรวบรวมต้นฉบับใบความรู้ ใบงานและแบบฝึกหัดจากคณะครู เพื่อจัดทำแบบฝึกหัดสำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 (ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564) กรณีสถานศึกษาปิดด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)