ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วม “กิจกรรม.. นี้ดี TO BE จัดให้”

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร นำนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย นายนพวิชช์ กาฬษร, นายก้องพิภพ เลี้ยวสุขแสง และนางสาวพิมประภา สุวรรณประทีป เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วม “กิจกรรม.. นี้ดี TO BE จัดให้” กิจกรรมดี ๆ ที่ช่วยสร้างกระแส TO BE หรือสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE