ต้อนรับศึกษานิเทศก์ในการเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจในการเข้าร่วมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

ฝ่ายบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ให้การต้อนรับนางสาววรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจในการเข้าร่วมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ในปี 2566