ทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนและห้องเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563

ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปและคณะครูร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนและห้องเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)