นักเรียนเข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดเรียงความภายใต้การส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายสุขสันต์ ศรีสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดเรียงความภายใต้การส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีรายชื่อดังนี้ นางสาวนพรัตน์ สิงห์ชำนาญ, นางสาวนำภรณ์ สมงาม, นางสาวศิญารัตน์ สระสิทธิ์และนางสาวจุฑารัตน์ โฉมงาม