นักเรียนเข้ารับรางวัล การประกวดบรรยายธรรม สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร มอบหมายให้นางสาวณิชากร ม่วงประสิทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พานางสาวชรัญธร บำรุงโชค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดบรรยายธรรม สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรีและจะเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป