นักเรียนเข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรัก ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์จากมณฑลทหารบกที่ 19 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี

งานรักษาดินแดน ฝ่ายบริหารวิชาการของโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 40 คน เข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรัก ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์จากมณฑลทหารบกที่ 19 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ค่ายสุรสีห์จังหวัดกาญจนบุรีและดำเนินกิจกรรมอาสา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน