นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอศรีประจันต์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอศรีประจันต์ (ศป.ปส.อ.ศรีประจันต์)จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”ประจำปี 2565 ทางงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกรพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา จึงนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมอำเภอศรีประจันต์