นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อยของการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร และคณะครูร่วมกันต้อนรับนางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อยของการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)