นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ันที่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ.2563
ว่าที่ร้อยตรี รังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จัดให้มีการนิเทศการสอนของครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นิเทศโดย ว่าที่ร้อยตรี รังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียน นายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา, นางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นการนิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายสุขสันต์ ศรีสุวรรณ, นางสาวสุวารี จีนหมิ่น, นางสาววลัย ตันติวิชญ์โกศล, นางสาวกัลยรัตน์ จิรธนาโรจน์ และนายเอกชัย ปราบเสร็จ