ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู(สังเกตการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
ได้ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู(สังเกตการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 8 คน ซึ่งเข้าสังเกตการสอนระหว่างวันที่ 1-21 มิถุนายน 2564 รวม 15 วันทำการ โดยให้สังเกตการสอนในรูปแบบเข้าร่วมชั้นเรียน online