ประกาศโรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข”

เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม พ.ศ.2565