ประชุมกับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน

ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” มอบหมายให้นายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา และนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าประชุมกับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน วิธีการและขั้นตอนในการให้บริการนักเรียนกรณีสถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)