ประชุมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” มอบหมายให้นายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าประชุมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ณ Rus hotel & convention มทร. ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา