ประชุมหารือ และจัดเตรียมหนังสือ แบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้นเพื่อใช้เรียนออนไลน์ ช่วงวันที่ 1-14 พฤษภาคม 2564

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร และคณะครูร่วมกันประชุมหารือ จัดเตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้นเพื่อใช้เรียนออนไลน์ ช่วงวันที่ 1-14 พฤษภาคม 2564 รวมถึงการเตรียมรับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)