ประชุมเตรียมความพร้อมแจกเอกสารแบบฝึกหัดของนักเรียน

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” พร้อมด้วยนายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา และนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมหารือกับ
คณะครูเกี่ยวกับมาตรการ วิธีการและขั้นตอนในการแจกเอกสารแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2 (ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564) กรณีสถานศึกษาปิดด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และช่วงบ่ายท่านผู้อำนวยการพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้งสองท่านได้มาให้กำลังใจแก่คณะครูที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดเรียงเอกสารแบบฝึกหัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่สำหรับแจกเอกสารในวันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ.2564