ประชุมเพื่อรับฟังข่าวสารการดำเนินงานและให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation ของอำเภอศรีประจันต์

ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” มอบหมายให้นายจักรวัฒน์ อ่ำพุทรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข่าวสารการดำเนินงานและให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation ของอำเภอศรีประจันต์ ณ หอประชุมอำเภอศรีประจันต์