ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ได้ให้การต้อนรับนางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ซึ่งเข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” และตรวจเยี่ยมห้องเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้