พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ร่วมกับฝ่ายวิชาการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายกอบชัย พลเสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษามาเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตร, พระมหาสมัย สมณโย เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้าได้ให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมด้วยนายทวีป พลเสน และผู้ใหญ่สัมฤทธิ์ ครองตน กรรมการสถานศึกษาให้เกียรติมาร่วมงาน