พิธีเปิดห้องประชุมกลุ่มสาระและห้องสืบค้นสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” ภายใต้การบริหารงานของว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกรพร้อมด้วยคณะครูและผู้มีเกียรติ ทั้งศิษย์เก่า ครูเก่าและคณะกรรมการสถานศึกษาได้มาร่วมพิธีเปิดห้องประชุมกลุ่มสาระและห้องสืบค้นสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายกอบชัย พลเสน ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดห้องประชุมกลุ่มสาระ และนายแพทย์สุธน ยุวศิรินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์ เป็นประธานเปิดห้องสืบค้นสารสนเทศ