เยี่ยมชมและให้กำลังใจการติวโอเน็ตหรือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจการติวโอเน็ตหรือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2564